MR en GMR

MR
De Medezeggenschapsraad (MR) binnen een school is een wettelijk geregeld orgaan voor inspraak. De MR van d’Uylenborch bestaat uit een vertegenwoordiging van de ouders (de oudergeleding) en van het personeel (de personeelsgeleding).

De leden van de MR zijn:

Oudergeleding     Personeelsgeleding
Isabeth Arts      Conny van der Kooij (Voorzitter)
Claudia Pullen    Renée van Drunen
Imca den Toom    Loes Schouten

De MR is gerechtigd om alle onderwerpen die met het schoolbeleid te maken hebben te bespreken met de directie. Bij wet is geregeld dat de leiding van de school voor een aantal zaken de instemming van de MR nodig heeft, alvorens een besluit vast te stellen. Dit zijn meestal besluiten over beleidszaken die consequenties hebben voor de leerlingen, de ouders, of het personeel. Als voorbeeld kan worden gedacht aan advies over het schoolplan, de groepenverdeling, de schoolbegroting, het vakantierooster, de inhoud van de schoolgids en de algemene gang van zaken in en om de school.

Als ouder kunt u te allen tijde contact opnemen met de MR als u met vragen zit, opmerkingen of ideeën heeft, meningen en bedenkingen wilt delen over schoolzaken. U kunt dat doen door een mail te sturen naar ons  e-mailadres: mr@uylenborch.nl   U kunt één van de leden ook persoonlijk benaderen.

Voor het jaarverslag 2020-2021, klik hier.                                                                                                                     

Voor de notulen van de vergadering van 04-10-2021, klik hier                                                                     

Voor de notulen van de vergadering van 01-11-2021, klik hier   

Voor de notulen van de vergadering van 17-01-2022, klik hier

Voor de notulen van de vergadering van 14-03-2022, klik hier

Voor de notulen van de vergadering van 16-05-2022, klik hier

Voor de notulen van de vergadering van 13-06-2022, klik hier

Voor de notulen van de vergadering van 04-07-2022, klik hier

GMR
Naast de MR van CNS d’Uylenborch is er de Gemeenschappelijke MR (GMR) van alle scholen die aangesloten zijn bij vereniging De Stroming. De school overstijgende zaken worden hier besproken. 

Vacature GMR

De volgende documenten geven u informatie over de openstaande vacatures voor de GMR.