Missie en visie

Onze Missie

‘d’Uylenborch een veilig nest’

De naam van onze school bestaat uit de woorden uil en borch. 

De uil is het symbool van wijsheid. Een begrip dat wij onze leerlingen naar vermogen, rekening houdend met de onderwijsbehoeften, willen bijbrengen. Borch komt van een burcht; een veilige, beschermde omgeving. Dat proberen wij onze leerlingen te geven. 

Identiteit

d’Uylenborch ziet ieder kind als een uniek schepsel met van God ontvangen talenten. De school laat zich elke dag  inspireren door de Bijbel, die de basis vormt van ons handelen. Vanuit het voorbeeld van Jezus Christus, wil d’Uylenborch richting geven aan het leven van de kinderen die aan onze school zijn toevertrouwd. We doen dat graag samen met ouders die dit alles ondersteunen of ermee kunnen instemmen.

CNS d’Uylenborch is een christelijke basisschool die is aangesloten bij scholenstichting De Stroming. Het bestuur van De Stroming ziet het als haar missie kwalitatief hoogstaand protestants christelijk primair onderwijs te bieden aan kinderen in de gemeente Altena.

Ieder kind welkom

Ieder kind is welkom op d’Uylenborch en moet zich veilig en thuis kunnen voelen bij ons op school, ongeacht ras, godsdienst of cultuur. Respect voor elkaar en de ander, oog voor de kwetsbare mensen en verantwoord omgaan met de schepping vinden wij belangrijke uitgangspunten.

Onze Kernwaarden:

  • Geborgenheid: een gevoel van veiligheid ervaren waarin je jezelf mag zijn.
  • Respect: accepteer en waardeer elkaar zoals je bent, iedereen telt mee.
  • Vertrouwen: doe wat je belooft en laat niemand in de steek.
  • Veilig: voel je vrij om mee te doen op onze school.
  • Aandacht: zorg voor de leerlingen en rekening houdend met verschillen in onderwijsbehoeften.

Onze Onderwijsvisie

d’Uylenborch wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer- en ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden verwerft die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal en kritisch mens te worden in een samenleving die gekenmerkt wordt door grote diversiteit. We willen dat onze school een plek is waar ze graag willen zijn. We bieden een continu ontwikkelingsproces, waar leerlingen ieder op eigen niveau mogen werken aan de groei en ontwikkeling van gaven en talenten. We stemmen ons onderwijs af op de onderwijsbehoeften. We geven zo nodig extra ondersteuning en instructie en bieden leerstof  die stimulerend en uitdagend is voor talentontwikkeling. D’Uylenborch ziet het als een opdracht om een rijke leeromgeving te realiseren. Dit betekent onder andere goede onderwijsleermethoden, materialen gebruiken die up to date zijn en een goed, actueel leerlingvolgsysteem.

Instructie is het hart van het onderwijs van d’Uylenborch!

Een effectieve en directe instructie van de leerkracht, waarbij alle leerlingen actief betrokken zijn, is het hart van ons onderwijs. Deze instructie is afgestemd op de leerlijnen en de daarbij behorende doelen. De school gebruikt hiervoor het Doordacht Passend Lesmodel, waarbij naast effectieve instructie ook veel coöperatieve werkvormen en bewegend leren ingezet worden. Klassikale instructie in de kring of met ieder kind op een bewuste plek, waarbij we ze stap voor stap nieuwe vaardigheden aanleren. We werken met  wisselende  zitplaatsen. Leerlingen die instructiegevoelig zijn bij een leerdoel, zitten aan een tafel vlak bij de leerkracht. Leerlingen die minder instructiegevoelig zijn bij dit leerdoel, zitten in groepjes of in een treinzit, om de leerstof eigen te maken.

Tijdens de zaakvakken geven we geïntegreerd les aan de hand van een thema. We stemmen ons onderwijs af op de 21 ste eeuwse vaardigheden.  We stimuleren creatief en kritisch denken en goede samenwerking.