Stichting De Stroming

d’ Uylenborch is één van de elf scholen die onder het bevoegd gezag vallen van ‘De Stroming’, de Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs in het Land van Heusden en Altena. Wij willen met elkaar zorgen voor het voortbestaan van het Protestants Christelijk onderwijs in het Land van Heusden en Altena. Onder deze stichting vallen de scholen:

 • cbs De Ark te Meeuwen
 • cbs De Parel te Rijswijk
 • pcb De Regenboog te Nieuwendijk
 • cbs De Sprankel te Dussen
 • cbs De VerreKijker te Waardhuizen
 • cbs De Zaaier te Andel
 • cns d’Uylenborch te Almkerk
 • cbs Eben Haëzer te Woudrichem
 • cbs Het Baken te Werkendam
 • cbs Het Fundament te Genderen
 • cbs ’t Kompas te Werkendam

Vereniging De Stroming is opgericht op 23 november 2000.

De Stroming is op 22 juni 2022 bij notariële akte omgezet van een vereniging naar een stichting.

Sinds 1 augustus 2018 zijn het bestuur en het intern toezicht organiek gescheiden. De heer Martin de Kock is vanaf 1 september 2022 het College van Bestuur en is daarmee eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs op de 11 scholen en voor alle medewerkers van De Stroming.
Het College van Bestuur wordt bijgestaan door een beleidsmedewerker personeelszaken, een controller, een beleidsmedewerker huisvesting en een secretarieel medewerker.

Contactgegevens bestuurskantoor:
Bezoekadres: Waardhuizen 38, 4287 LS WAARDHUIZEN, 0183 – 501613
Postadres:      De Stroming, Postbus 161, 4250 DD WERKENDAM
Contact mailadres: secretariaat@destroming.eu 

De Raad van Commissarissen bestaat uit 5 leden.

Met elkaar houden zij toezicht op het College van Bestuur en daarmee op de kwaliteit van het onderwijs.
Het belang van ouderparticipatie en de medezeggenschap neemt toe. Via de (schoolgebonden)
medezeggenschapsraad (MR) en de (bovenschoolse) gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)wordt deze inbreng gewaarborgd.
Voor ouders blijft de school uiteraard het aanspreekpunt voor alle zaken die uw kind of de school aangaan. De directie draagt de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken.

De Stroming heeft een eigen website: www.destroming.

Organogram

Missie en visie
Stichting De Stroming ziet het als zijn missie kwalitatief hoogstaand Protestants Christelijk primair onderwijs te bieden aan kinderen in het Land van Heusden en Altena. We laten ons hierbij elke dag weer inspireren door de Bijbel, die de basis vormt van ons handelen. Wij zien ieder kind als een uniek schepsel met van God ontvangen talenten. Elk kind heeft daarom eigen onderwijsbehoeften. De scholen van De Stroming stemmen via het onderwijsleerproces af op deze onderwijsbehoeften. Dat begint met het bieden van een veilige omgeving.
De scholen van De Stroming hebben een aantal gemeenschappelijke uitgangspunten en doelstellingen. Ze hebben ook allemaal hun ‘couleur locale’, want ze staan midden in de samenleving en vormen het hart van hun omgeving. De Stroming ziet het als haar opdracht om in zoveel mogelijk kernen in het Land van Heusden en Altena Protestants Christelijk basisonderwijs te verzorgen. Wij achten de samenwerking met ouders/verzorgers van het grootste belang. Wij zijn gericht op resultaten (hoge opbrengsten) én op welbevinden van leerlingen en medewerkers. Wij zien onze medewerkers als het sociale kapitaal van de vereniging, want zij bepalen de kwaliteit van het onderwijs.

Naam en logo
De Stroming heeft haar voedingsgebied tussen Maas en Merwede.

In Johannes 7 vers 38 wijst Jezus op stromen van levend water als de goede boodschap voor zijn volgelingen. Het logo heeft een dynamische vorm. Het geeft aan dat er steeds beweging is, een continu leren. De kleuren blauw en groen staan voor geloof en hoop. Door het onbedekte midden bestaat er uitzicht op de toekomst. Een toekomst die is omgeven door geloof en hoop.