Praktische vragen

Hieronder staan de meestgestelde vragen.
Staat uw vraag er niet tussen, of heeft u toch nog vragen over de antwoorden?

Neem dan gerust contact met ons op.

Algemeen

Wat zijn de schooltijden?

Klik hier voor onze schooltijden.

Wanneer krijgen de kinderen hun rapport?

De kinderen uit groep 1 en 2 krijgen twee keer per jaar een plakboek mee naar huis, gevuld met verwerkingen uit de afgelopen periode. Daarnaast krijgen de kinderen uit groep 2 twee keer per jaar (in februari en juni) een rapport mee naar huis. Ook in groep 3 tot en met 8 krijgt ieder kind twee keer per jaar een rapport mee. Het eerste rapport verschijnt in februari en het tweede rapport ontvangt u in juni. Naar aanleiding van deze rapporten zijn er contactmomenten. In november worden er vorderingsgesprekken gehouden. De behaalde resultaten van de leerlingen worden dan besproken. U mag natuurlijk ook zelf een gesprek aanvragen.

Wanneer zijn de schoolvakanties?

Klik hier voor het vakantierooster.

Wat doet de ouderhulpgroep?

De ouderhulpgroep van onze school bestaat op dit moment uit 12 leden en verricht in samenwerking met het onderwijsteam diverse werkzaamheden met betrekking tot sinterklaasfeest, kerstviering, paasviering, sportdag en andere sportevenementen, grabbelton, schoolkrant, laatste schooldag, bijzondere acties en overige activiteiten. Daarnaast worden (andere) ouders ook benaderd om te helpen bij: de begeleiding bij schoolreis of excursie, creatieve activiteiten in sommige groepen etc. Tot op heden hebben we nooit tevergeefs een beroep op ouders gedaan!  

Onderwijs

Hoe wordt er zorg geboden?

Wij hechten als school veel waarde aan onderwijs wat aansluit bij de onderwijsbehoeften van leerlingen. Hier leest u hoe wij het mogelijk maken ons onderwijs zo vorm te geven dat het aansluit bij die onderwijsbehoeften van leerlingen m.b.v. Handelingsgericht werken, remedial teaching, de hulpklas, Ontdekkersgroep, Plusklas en Acadingroep.

Wat wordt er gedaan op het gebied van cultuureducatie?

d’Uylenborch hecht veel waarde aan haar cultuurbeleid. Dit houdt in dat wij cultuur- en muziekeducatie een vaste plek in ons onderwijs aan kinderen willen geven. Zo hebben wij ieder jaar een blazersklas en volgen wij een programma van Muziekwijzer Altena. Het doel is om kinderen zoveel mogelijk in contact te brengen met muziek. Verder volgen wij een jaarlijks cultuurprogramma van Cultuurmenu Altena. Cultuurmenu Altena bestaat jaarlijks uit diverse projecten, voor iedere klas één. De projecten zijn afwisselend en in samenwerking met zowel lokale als landelijke kunstprofessionals. Hier vindt u meer informatie.

Wat houdt de Kanjertraining in?

Via de methode ‘Kanjer’ krijgen kinderen inzicht in sociale situaties, eigen gedrag en dat van de ander. Dit wordt via spel uitgelegd via vier gekleurde petten en bijbehorende dieren die bepaald gedrag vertonen. Iedereen draagt een witte pet met een voorkeur voor het oplossen van problemen in een bepaalde kleur. Het welbevinden van kinderen wordt groter, omdat zij handvatten krijgen om te kunnen omgaan met probleemsituaties, hun eigen gedrag meer kunnen sturen en dat van een ander beter begrijpen. Bij ‘Kanjer’ wordt gewerkt aan diverse sociale vaardigheden. Hier kunt u daar meer over lezen.  

Hoe werkt het lesgeven op de Chromebooks?

Op school werken wij met Chromebooks. Deze Chromebooks worden in alle groepen structureel ingezet in ons lesrooster. Het belangrijkste doel is hierbij de Chromebook gebruiken als extra oefenmiddel voor de bestaande vakken. Denk hierbij aan oefenprogramma's, werkstukken en presentaties. Ook worden diverse toetsen digitaal afgenomen. Wij vinden het belangrijk om te zorgen voor voldoende afwisseling tussen het digitaal werken en het werken op papier en zullen hier in de toekomst ook rekening mee blijven houden.        

Ouders

Als ik wil helpen op school, hoe gaat dat in zijn werk?

Via onze nieuwsbrief of via de mail vraagt de leerkracht indien nodig hulp van ouders bij activiteiten zoals excursies, knutselactiviteiten e.d. Er worden ook allerlei activiteiten in samenwerking met onze ouderhulpgroep georganiseerd. Zij assisteren de leerkrachten bij bijzondere activiteiten, zoals: kerstviering, sinterklaasfeest, kerk-school-gezinsdienst, Pasen, Koningsspelen, korfbaltoernooi enz.  Wanneer er nieuwe ouders gezocht worden voor de ouderhulpgroep, wordt er een oproep geplaatst op de nieuwsbrief.

Mijn zoon/dochter heeft een afspraak bij de tandarts, dokter, orthodontist o.i.d., hoe geef ik dit door?

U kunt de leerkrachten uiterlijk een dag van tevoren mailen of even bellen: 0183-401339. Ook kunt u een briefje meegeven aan uw kind.

Wat kan ik doen als ik een gesprek wil met de leerkracht?

U kunt in contact komen met de groepsleerkracht van uw kind of de directeur van de school door een afspraak te maken. Hiervoor kunt u altijd mailen, bellen of na schooltijd even binnenlopen om een afspraak te maken. De mailadressen vindt u onder het Tabblad School - Team.

Hoe meld ik mijn zoon/dochter ziek?

Indien een leerling niet of te laat op school zal zijn, dan verwachten we dat u als ouders/verzorgers er voor zorgt dat de groepsleerkracht hiervan tijdig op de hoogte wordt gesteld. Wij vragen u met nadruk om ons tijdig te informeren. U kunt de leerkrachten vóór 08.30 uur en 13.00 uur bellen op 0183-401339. Ook kunt u dit melden via een mail naar de desbetreffende leerkracht.

Hoe vraag ik verlof aan?

Op deze pagina kunt u het verlofformulier downloaden.