Zorg

Handelingsgericht werken
Wij werken op school met HGW (handelingsgericht werken). Doel van HGW is dat kinderen zorg op maat krijgen aangeboden. Er wordt gekeken naar de onderwijsbehoefte van de leerling. Ouders spelen hier een grote rol in, omdat zij als ervaringsdeskundigen worden gezien als het hun kind betreft. Aan het begin van het schooljaar wordt er gestart met de oudervertelmomenten, doel hiervan is een goede afstemming tussen ouders-kind-school.
Enkele keren per jaar is er een groepsbespreking tussen de leerkracht en de IB-er. De groepsbespreking draait om de hele groep. De bespreking gaat over de sociaal emotionele– en cognitieve aspecten van de leerlingen.  Leerlingen die dat nodig hebben, kunnen ook nog apart in het ondersteuningsteam besproken worden. Er wordt dan specifiek naar de onderwijsbehoefte van de leerling gekeken. Wat heeft de leerling nodig, hoe gaan we het plan uitvoeren en wat is de rol van het ondersteuningsteam hierin? Ouders zullen hierin een belangrijke rol spelen en uitgenodigd worden om bij de bijeenkomst van het ondersteuningsteam aanwezig te zijn.
In de groepen wordt er gewerkt in drie niveaus; er zijn leerlingen die extra hulp/instructie nodig hebben, leerlingen die met de basisstof mee kunnen en leerlingen die extra uitdaging in de stof nodig hebben.

Leerwijs
Een aantal kinderen uit de groepen 5 t/m 8, gaan drie ochtenden per week naar Leerwijs om speciale aandacht te krijgen, hoofdzakelijk voor de onderdelen taal-lezen, spelling en rekenen. De desbetreffende leerlingen hebben met één of meerdere van de genoemde onderdelen dusdanige moeite dat zij binnen de eigen jaargroep niet voldoende aandacht kunnen krijgen.

Denkwijs groep 1 t/m 8
Denkwijs is bedoeld voor kinderen uit groep 1 t/m 8 met een ontwikkelingsvoorsprong en/of kinderen die extra uitdaging nodig hebben om tegemoet te komen aan hun onderwijsbehoeften. De kinderen van groep 1 t/m 4 komen één middag per week bij elkaar om aan uitdagende opdrachten te werken passend bij hun ontwikkelings- en denkniveau. Voor de groepen 5 t/m 8 is dit op woensdagochtend.

Het kan zijn dat een leerling net niet aan de criteria voor toelating aan de plusklas voldoet. In dat geval wordt bekeken of hij/zij kan werken in de Acadingroep. Acadin is een digitale leeromgeving voor talentvolle leerlingen. Het helpt leerkrachten deze kinderen te prikkelen met uitdagende leerstof. Deze groep komt 2 uur per week bij elkaar. In deze tijd krijgen de leerlingen uitleg en kunnen zij zelfstandig aan de slag met projecten en onderzoeksvragen.

Talentgroep De Stroming
Voor de echt hoogbegaafde kinderen (die aan bepaalde voorwaarden voldoen) is er vanaf november 2018 vanuit De Stroming een hoogbegaafdengroep onderbouw (= groep 3/4/5/6) en twee bovenbouwgroepen (groep 7 en 8) op de Eben Haezer in Woudrichem, waar deze kinderen één dag per week naar toe kunnen. Zij blijven wel gewoon de andere dagen van de week hun lessen bij ons op school volgen.

Voor meer informatie over onze zorg verwijzen wij u naar onze uitgebreide schoolgids.